Debug客栈
做一个爱分享的程序猿
Debug客栈

Shell
文章归档

https://img.debuginn.cn/wp-content/uploads/2017/11/bgi-linux-qq.jpg
Linux >/dev/null 2>&1 命令使用说明
近期在开发项目中遇到了PHP使用shell_exec执行Shell命令的问题,具体说是Shell使用FFmpeg软件进行录制直播流,但是PHP等待命令…
   2020-01-13   5   去围观