Debug客栈
做一个爱分享的程序猿
Debug客栈

异步
文章归档

https://img.debuginn.cn/wp-content/uploads/2017/12/bgi-ajax.jpg
Ajax 同步与异步请求
同步、异步 ajax对象.open(方式get/post, url地址, [异步true]同步false); ajax是一个可以与服务器进行(同步或异步)交…
   2018-08-13   0   去围观